PCI Rensemiddel Durapox® Finish Konsentrat (750 g)

895,– Farge: Finish Konsentrat (750 g)

 • Bruksklar
 • Hindrer restslør

Artikkelnr. 7747682

På nettlager

 • PCI Durapox® Finish (konsentrat) er et effektivt spesialvaskemiddel for epoksyharpiksbasert fugemørtel.

  Tips og råd
  • PCI Durapox Finish skal ikke brukes i forbindelse med naturstein. Dette kan føre til misfarging på overflaten.
  • Rengjør alt verktøy med vann etter bruk.
  • Beholdere med PCI Durapox Finish som er åpnet, må beskyttes mot fuktighet ved at de lukkes godt.
 • Gjennomfarget

  Nei

  Tekniske data

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Merkenavn

  PCI

  Frostsikker

  Nei

  Leverandørens fargenavn

  Finish Konsentrat (750 g)

  Leveringsinformasjon

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Serie/Kolleksjon

  Durapox®

  Emballasjetype

  0,75 kg plastspann

  Varmegods

  Ja

  Gratis prøve(laminat)

  Nei

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  Fare FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  Oppbevares innelåst.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Bruksområde

  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • For enkel vask av epoksyharpiksbasert fugemørtel uten restslør.
  • Egnet for glassfliser, keramiske fliser og mosaikk.

  Opprinnelseland

  Tyskland

  Frostsikker

  Nei