Fila Stone Plus, Flekkbeskytter (impregnering) 1L

829,– Farge:

 • Løsemiddelbasert impregnering
 • Beskyttelse mot vann- og oljeholdige flekker og skitt
 • Meget høy dekkevne

Artikkelnr. 7313743

På nettlager

 • Fila Stone Plus er en løsemiddelbasert impregnering og farveforsterker som beskytter mot både vann- og oljebasert forurensing. Benyttes på både polert og upolert naturstein.
 • Emballasjetype

  1 liter plastkanne

  Varmegods

  Nei

  Tekniske data

  • Veiledende dekkevne (forbruk pr. liter)
  Polert naturstein: 30/50 m²
  Upolert naturstein: 15/25 m²

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Gratis prøve(laminat)

  Nei

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol BrannfareFaresymbol Kronisk helseFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Brannfarlig væske og damp
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Hold beholderen tett lukket.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Frostsikker

  Nei

  Leveringsinformasjon

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.