Fila No Spot, Flekkfjerner 250 ml (spray)

299,– Farge: LightGray

 • Effektiv flekkfjerner
 • For olje- og fettflekker
 • Til upolert naturstein
 • Mest effektiv om flekken er ny

Artikkelnr. 7531423

Bestillingsvare. Forventet leveringstid: 3 - 10 virkedager

 • Fila No Spot er en flekkfjerner (spray) utviklet for effektiv fjerning av vanskelige olje- og fettflekker på sterkt sugende keramiske overflater, som for eksempel terrakotta, hvor normalt vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Fila Nospot er mest effektiv om flekken er ny, dvs. inntil et par uker gammel og overflaten nylig er behandlet. Fila Nospot er mindre effektiv dersom flekken er gammel og underlaget ikke er behandlet. På ubehandlet terrakotta er flekkfjerneren svært effektiv om flekken er ny. Fila Nospot er utviklet til bruk på terrakotta, klinker og upolert naturstein.
 • Emballasjetype

  0,25 liter sprayboks

  Varmegods

  Nei

  Tekniske data

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Gratis prøve(laminat)

  Nei

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol HelsefareFaresymbol MiljøfareFaresymbol Brannfare

  FARE
  • Ekstremt brannfarlig aerosol
  • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

  Frostsikker

  Ja

  Leveringsinformasjon

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.