F1 Støpemasse F1 Flytstøp 25 kg

Støp og avretting
 • Prisgunstig kvalitetsprodukt!
kr 189,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 189,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7791061

  F1 Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute.
  Kan legges ut i lagtykkelser mellom 15 - 80 mm, eller benyttes i forskaling. Egnet til bruk med gulvvarme/varmekabler.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs

  • På underlag av betong, puss, tre, isolasjon etc., enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget.
  • Lagt på isolasjon, eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i min. 4 cm tykkelse. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon.
  • Kan også benyttes til andre typer støpearbeider som trapper, brygger etc. med iblanding av støpesand, singel, pukk eller stein.

  Merke:
  F1
  Serie:
  Flytstøp
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Teknisk data:

  • Forbruk: 2,1 kg pr. mm beleggtykkelse pr.m² (1 sekk gir ca. 12 liter masse).
  • Herdetid: ca. 2 - 4 timer (gangbar) / Kan flislegges etter ca. 1 døgn.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett etc.
  Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr.

  Innendørs: Sugende underlag primes med F1 primer i forhold 1 del primer til 3 deler vann.
  Utendørs: Underlaget forvannes og overflaten gyses med 1:1 F1 Primer/vann blandet med F1 Flytstøp til en velling som påføres underlaget med en kost. F1 Flytstøp påføres når gysingen har herdet.

  Opprinnelseland:

  Norge

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---f1-flytstop.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---f1-flytstop.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 4 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 6 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger