PCI Heftprimer Elastoprimer 110, 1L

Primer
 • Heftforbedring
 • Varig lukking av fuger
 • Transparent
kr 795,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 795,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 1 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7747616

  PCI Elastoprimer 110 er en heftgrunning til forbehandling av underlag ved fugetetninger.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Forbedrer heft av PCI fugetetningsstoffer på de ulike underlagene.
  • Muliggjør en varig lukking av tilkoblings- og bevegelsesfuger, også på vanskelige underlag.
  • Transparent – underlagsfargen blir beholdt.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg, gulv og takfuger

  • Til grunning av fugeflanker før innbringelse av PCI-fugetetningsstoffer.
  • Heftforbedring av PCI fugentetningsstoffer på de ulike underlagene (se PCI primertabell).
  • Som korrosjonsvern på avrustede armerkingsjern (renhetsgrad SA 2 ½).
  • Heftgrunn på aluminium, lett- og farget metall, samt sinkbelagt jern, for etterfølgende påføringer.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Elastoprimer
  Emballasje:
  1 liter stålkanne
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  1,1

  Liter pr. stk:

  1,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget må være rent, tørt, fast og fritt for støv, løse deler, fett og forurensninger.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • For optimal heft må underlagene rengjøres eller forbehandles i henhold til angivelsene i det tekniske databladet.
  • Se PCI primertabell for riktig produkt til arbeidet som skal utføres.
  • Ved selvheftende PCI fugetetningsstoffer kan det ved bestemte bruksområder også i tillegg brukes oppført PCI Elastoprimer.
  • Ved andre underlag som ikke er oppført, kontakt Flisekompaniet AS for rådføring.
  • Eventuelle forurensninger kan gulne gjennom PCI Elastoprimer 110 i området til fugekantene.
  • Ved arealsaneringer med oppstigende fuktighet kan ikke PCI Elastoprimer brukes som heftbro. Vi anbefaler PCI Repahaft.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-elastoprimer-110.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-elastoprimer-110.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 10 - 14 dager

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Kronisk helsefareFaresymbol Helsefare Faresymbol Brannfarlig

  FARE
  • Meget brannfarlig væske og damp
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden
  • Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
  • Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene
  • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Unngå utslipp til miljøet.
  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
  Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  IKKE framkall brekning.
  Samle opp spill.
  Ved brann: Bruk pulver, skum eller CO2 som slokkemiddel.
  Hold beholderen tett lukket.
  Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger