PCI Sementbasert fugemasse Durafug® NT, Sølvgrå 25 kg

Fugemasse
  • Sementbasert
  • Tåler stor mekanisk belastning
  • Vannfast og frostsikker
  • Høy kjemisk bestandighet
kr 2 338,-
Produktinformasjon

Artikkelnummer: 7789562

PCI Durafug® NT er en sementbasert spesialfugemasse for belastede overflater i alt fra industrilokaler til svømmebasseng.


MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


• Høy bestandighet overfor mekanisk belastningsfaktor ved hjelp av nanoteknologi.
• Mørtelstruktur med høy tetthet garanterer minimal inntrengningsdybde av skadelige stoffer.
• Høy motstandsdyktighet mot veisalt.
• Nøytrale og alkaliske rengjøringsmidler kan brukes ubegrenset.
• Økt motstandskraft for syreholdige rengjøringsmidler i forhold til konvensjonelle sementbaserte fugemasser.
• Tåler belastning fra høytrykksspyler på opp til 100 bar.
• Herder uten sprekkdannelse i fug.
• Vannfast og frostbestandig.

Bruksområde:
• Innendørs og utendørs
• Vegg og gulv

• Fuging av fugebredder på 3 - 20 mm (sandgrå og sementgrå).
• Fuging av fugebredder på 1 - 8 mm (hvit og sølvgrå).
• Til fuging i områder med stor mekanisk belastning og påvirkning fra rengjøringskjemikalier innen industri og forretninger.
• Fargene hvit og sølvgrå er også egnet for fuging av mosaikk.
• Fuging av keramiske fliser i verksteder, svømmebassenger, storkjøkken, kjølerom, vaskeanlegg, lager, salgs- og utstillingslokaler.

Merke:
PCI
Serie:
Durafug®
Leverandørens fargenavn:
Sølvgrå
Emballasje:
25 kg kraftpapirsekk
Spesifikasjoner
Vekt (kg):

25

Kilo pr. stk:

25,00

Varmegods:

Ja

Teknisk data:

• Fugebredde: 3 - 20 mm
• Bearbeidingstid: ca. 60 minutter
• Herdetid: ca. 24 timer (vannbelastbar) / ca. 7 dager (mekanisk belastning)

Se teknisk datablad for mer informasjon

Klargjøring av underlaget:

Så snart flisene er lagt, krafses fugene helt ned i flisens tykkelse og rengjøres.
La flislimet herde før fuging påbegynnes.

Tips og råd:

• Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger den oppgitte bearbeidingstiden.
• Ved fugebredder over 10 mm vaskes fugen best ca. 30 min. etter påføring.
• Før fuging skal kant- og dilatasjonsfuger sikres med isopor eller skumprofiler.
• Evt. fugeslør kan fjernes med egnet rensemiddel etter anbefaling fra flisfabrikanten.
• Ved bruk av PCI Durafug NT i svømmebassenger er en korrekt behandling av bassengvannet absolutt nødvendig for å unngå at fugemassen blir angrepet. Dersom dette ikke er mulig, skal det brukes epoksy-fugemasse.
• Ved bruk av syreholdige rengjøringsmidler skal fliser og fuger forvannes grundig og deretter vaskes godt med vann for å unngå skade på fugene.
• Stivnet fugemasse må verken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
• Ikke bruk tørrklut til rensing, dette kan medføre misfarging pga. fugemasse som er blitt gnidd inn i den fuktige fugen.
• Ved overdosering av vannmengden reduseres fugens styrke og resistens.
• Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

Opprinnelseland:

Tyskland

Produktinformasjon:

hms-sikkerhetsdatablad---pci-durafug-nt.pdf

Produktinformasjon 1:

produktdatablad---pci-durafug-nt.pdf

Levering

Bestillingsvare: Normalt 10 - 14 dager

Fareidentifikasjon

Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

FARE
• Gir alvorlig øyeskade
• Irriterer huden
• Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Søk legehjelp umiddelbart.
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Vurderinger