Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
Minera Skifer.Oppdal Flis Antikkbørstet 20xFallende Justert T:12mm Saget K
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse < 0,5%
Sklisikkerhetsklasse R10 / N/A
Slitasjestyrke NS-EN 1457 (A)
Kjemisk bestandighet N/A
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand Ja
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold Vegger og fasader kan påføres kjemikalier for beskyttelse mot graffiti. Det finnes også egnede kjemikalier for fjerning av graffiti.
Førstegangsbehandling Mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart.<br>Legges skiferen med lim, må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl vaskes straks med kaldt, rent vann.<br>Etter at skiferen er lagt, vaskes/renses overflaten for smuss og byggestøv etc.<br>Dersom sementslør ikke blir fjernet i løpet av ett eller to døgn etter montering, må det fjernes med sementflekkfjerner (fuger bør fuktes før skiferen påføres sementflekkfjerner). Det er viktig å skylle godt med rent vann når arbeidet er ferdig.<p>Følg anvisning fra produsent nøye.<p>Til montering av benkeplater må det etableres elastiske fuger med midler som er beregnet for naturstein.<br>Vanlig byggsilikon vil misfarge skiferen.
Daglig renhold <b>Daglig renhold innendørs:</b><br>Til daglig vedlikehold og rengjøring brukes normalt en fuktig klut med en såpe som er tilpasset eventuell impregnering.<br>Vask utføres med mopp eller klut, og ikke med maskin utstyrt med børster.<br>Grovrengjøringsmiddel kan benyttes med jevne mellomrom. Grovrengjøring og reetablering av impregnering kan utføres ved behov.<p><b>Daglig renhold utendørs:</b><br>Til utvendig vedlikehold og rengjøring brukes normalt kun rent vann. Forurenset vann kan misfarge en lys kvartsittskifer.<br>Spyling med vannslange er tilstrekkelig. Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades eller eventuell sand i fugene spyles vekk.<p>Til flekkfjerning på skifer brukes midler beregnet for naturstein. Det finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. De fleste organiske og vegetabilske oljer kan fjernes med oljeflekkfjerner. Rust og eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet.<p>Vi anbefaler <b>Fila</b> produkter for naturstein.
Vedlikehold og pleie <b>Vedlikehold og pleie innendørs:</b><br>Bruk av impregnering letter det daglige vedlikeholdet og hindrer i stor grad flekker av fett og andre stoffer å trenge inn i overflaten.<br>Selv om skiferen er impregnert kan enkelte stoffer trenge inn i overflaten dersom det ikke blir fjernet innen rimelig tid.<br>Skiferen må være godt rengjort og skylt grundig med rent vann og tørr før impregneringen blir påført.<br>Det må tas tilstrekkelig hensyn til temperatur som beskrevet i teknisk datablad. Varmekabler må slås av i god tid på forhånd. Direkte sollys på skiferen må unngås. Hele flaten må holdes fuktig med impregnering i så lang tid som produsenten anbefaler. Overskytende impregnering tørkes av når behandlingen avsluttes. Benkeplaten bør ikke belastes før impregneringen har herdet i henhold til anbefalinger fra produsent. Til impregnering av skifer brukes midler beregnet for naturstein.<br>Natursteinssåpe med høyt fettinnhold, akrylbasert eller en diffusjonsåpen silanbasert impregnering.<br>Vi anbefaler <b>Fila</b> produkter for naturstein.<p><b>Vedlikehold og pleie utendørs:</b><br>Skifer brukt utendørs behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering.<br>Fugesand som blir skylt bort eller sugd opp av kostemaskiner må erstattes.<p>Vintervedlikehold utendørs:<br>Skiferbelegningen kan brøytes med normalt kommunalt utstyr. Skjæret bør ha gummibelegg. Veisalt og strøsand kan benyttes. Veisalt har ingen negativ påvirkning på skiferen.<p><b>Vedlikehold og pleie av tak utendørs:</b><br>Takskifer krever ikke noe vedlikehold ved normal bruk. Skiferen er frostsikker og resistent mot sur nedbør og annen miljøpåvirkning, og vil ha en levetid på mer enn hundre år.<br>Ved ytre mekanisk påvirkning vil det imidlertid kunne oppstå brekkasje i enkeltplater, og skadde plater bør skiftes ut.<br>Vi anbefaler at det rutinemessig foretas rengjøring av takrenner og grater for å sikre god avrenning fra taket, og for å hindre unødig vannansamling eller isdannelse som kan skade taket langs rafter.<br>Over lang tid kan det dannes mose og alger på taksteinen. Skyggefulle og fuktige partier (som under store trær og lignende) er mest utsatt for slik groe.<br>Eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet og høytrykkspyling rettet med fallretningen.<p>Vi anbefaler <b>Fila</b> produkter for naturstein.
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi