Universell utforming

Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Reglene om universell utforming finner vi blant annet i:

  • Plan og bygningsloven
  • Forskrifter TEK 17, TEK 10 og SAK 10
  • Forskrift for badeanlegg og bassenganlegg
  • Utenlandske standarder som har blitt normgivende i Norge

Vi i Flisekompaniet ønsker å bidra til at prosjekterende og utførende velger riktige produkter som er i samsvar med kravene som stilles.

I hvilke bygg er det krav om universell utforming?

I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. 

Krav til kontrastfarger, markeringsfelt og ledelinjer gjelder for trapper i bygg med mer enn en boenhet. 

Ifølge §12-14 skal inntrinn markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntrinnet skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40mm dybde.

I ”Arbeidsbygninger og byggverk for publikum” skal det være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn. Disse feltene skal være i hele trappens bredde. Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet skal merkes taktilt og visuelt med luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen.

TOALETTER

Jamfør §12-9 skal det I byggverk med krav om universell utforming, i etasjer som har bad eller toalett, 1/10 og minst ett være universelt utformet.

Det vil si at:

  • Det skal være synlig kontrast mellom gulvet og veggene
  • Fastmontert utstyr skal ha synlig kontrast til gulvet og veggen. 

For råd og veiledning vedrørende universell utforming ta kontakt med våre selgere på Arkitektshowrommet. 

Eksempler på riktig bruk av markeringer i trapp